ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FENE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 

AN INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL GIFTED STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SCIENCE

 

İclal ALKAN1*, Pelin ERTEKİN2

1 Arş. Gör., İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye, iclal.alkan@inonu.edu.tr

2Arş. Gör., İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye, pelin.ertekin@inonu.edu.tr

 

*Corresponding author

 

Özet

Bu çalışmada, Malatya Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) devam eden üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının; öğrencilerin cinsiyeti, okul türü, öğrenim kademesi, kardeş sayısı ve ailelelerinin eğitim düzeyi gibi değişkenlere bağlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Malatya BİLSEM’e devam etmekte olan, yaş aralığı 10 ile 14 arasında değişen, 90 ortaokul (5., 6., 7. ve 8. sınıf) öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin fene yönelik tutumlarını belirlemek için Barry J. Fraser (1981) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlanması Telli, Çakıroğlu ve Rakıcı (2003) tarafından 9. ve 10. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen, toplamda 40 maddeden oluşan Fene Karşı Tutum Ölçeği (Test of Science Related Attitude-TOSRA) kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin oluşturması sebebiyle uyarlanan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tekrar yapılmıştır. Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sonucunda toplam 29 maddeden oluşan yedi faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Modelde yer alan 29 maddenin tamamı varyansın % 69,7’sini açıklarken, Cronbach Alpha güvenilirlik analizinde, güvenilirlik katsayısı ,94 olarak belirlenmiştir. Üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin, fene yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla toplanan veriler, normal dağılım varsayımlarını karşılamamıştır. Bu nedenle söz konusu verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden, Mann-Whitney U (frekans, yüzde ve aritmetik ortalamalar için) ve Kruskal Wallis H (varyans analizleri için) analiz teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin fene yönelik tutumları, cinsiyet (U=897,50, p=,36>,05), okul türü (U=945,50, p= ,82>,05), kardeş sayısı (X2=1,613, p=,446>,05) ve ailenin eğitim düzeyi (anne; X2=6,958, p=,224>,05; baba; X2=5,919, p=,314>,05) değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Ancak öğrenim kademesi değişkenine göre üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin fene yönelik tutumları, anlamlı bir şekilde farklılaşmıştır (X2=32,691, p=,000<,05).

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekliler, tutum, fen eğitimi.

Abstract

This study aims to investigate the gifted secondary school students’ attitudes towards science in terms of gender, school type, class level, number of siblings and education level of their families. The sample of the study consists of 90 secondary school students (5th, 6th, 7th and 8th grade) studying in Malatya BİLSEM in 2016-2017 academic year. As data collection tool, the Attitude Towards Science Scale (TOSRA) was used. It consists 40 items and was developed by Fraser (1981) and adapted to Turkish language and culture by Telli, Çakıroğlu and Rakıcı (2003) with 9th and 10th grade students. In this study, the validity and the reliability studies of the scale were done due to the fact that the sample of the study is gifted secondary school students. As a result of the validity and reliability analysis seven-factor structure consisting of 29 items was obtained. While all 29 items in the model explained 69.7 % of the variance, the reliability coefficient of Cronbach Alpha was determined as .94. Because of that the violation of normal distribution assumptions, non-parametric tests of Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H were used. When the results are examined, gifted secondary school students’ attitudes towards science do not differ significantly in terms of gender (U=897.50, p=.36>.05), school type (U=945.50, p= .82>.05),  number of siblings (X2=1.613, p=.446>.05), and education level of the family (mother: X2=6.958, p=.22>.05; father: X2=5.919, p=.31>.05). On the other hand it was observed that their attitudes towards science differ significantly in terms of class level (X2=32.691, p=.00<.05).

Keywords: Gifted students, attitude, science education.


FULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey

ISBN: 978-605-82433-0-9