SINIFINDA SIĞINMACI ÖĞRENCİ BULUNAN ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLERİN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

 

Aydın YURTTUTAN1, Hüseyin ŞİMŞEK2

1Master Student, Ahi Evran University, TURKEY, yurttutan19@gmail.com

                            2Doç. Dr., Ahi Evran University, TURKEY, husimsek@hotmail.com

 

ÖZET

Göçün etkileri göz önünde bulundurulduğunda göçü yaşayanları etkilediği gibi göç ettikleri bölgedeki toplumu da etkilemektedir. Araştırma sınıfında, sığınmacı öğrenci bulunan öğretmenlerin yaşadığı güçlüklerin belirlenmesi ve yaşanan güçlüklere çözüm stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara ili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mamak 30 Ağustos Ortaokulunda, sınıfında sığınmacı öğrenci bulunan 15 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma Nitel araştırma yöntemi olan betimsel analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak demografik veri toplama formu ve sınıfında sığınmacı öğrenci bulunan öğretmenlere, yarı yapılandırılmış görüşme formu literatüre dayanılarak, uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Araştırma bulgularında; Öğretmenlerin; sınıflarındaki sığınmacı öğrencilerle çok sık problemli davranışla karşılaşmadıkları, problemli davranışlara da bireysel çalışmalarla, rehberlik servisi aracılığıyla çözüm bulmaya çalıştıkları görülmüştür. Öğretmenler, sığınmacı öğrencilerle iletişim kurmakta güçlük çekmektedir. Sığınmacı öğrencilerle iletişim kurmak için sık olarak beden dilini kullanmaktadırlar. İletişim sorunlarına çözüm olarak sığınmacı öğrencilerin dil kurslarına alınmaları, sığınmacı öğrencilerin ayrı bir sınıfta eğitim almaları gerektiğini, bunun da öğretmenler aracılığıyla değil üst kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sığınmacı öğrencilerin ders başarıların düşüktür. Bunun nedeni sığınmacı öğrencilerin dil bilmemeleridir. Sığınmacı öğrencilerin ders başarılarını artırmaya yönelik okuldaki öğretmenlerin bireysel yöntemler kullandığı, bu çocukların başarılarını artırmak için dil öğretmenin zorunlu olduğu anlaşılmıştır. Bazı öğretmenlerin ise sığınmacı öğrencilerle iletişim kurmakta zorluk çektikleri için ders başarılarını artırmaya yönelik bir çalışma içerisinde olmadıkları sonucuna varılmıştır. MEB’in sığınmacı öğrencilere yönelik farklı bir eğitim programı olmadığı; sığınmacı öğrencilerin Türkiye’deki öğrencilerle eşit olanaklardan yararlanmaktadır. Sığınmacı öğrenciler okula düzenli devam etmektedir. Sığınmacı öğrenciler okula kayıt altına alındıktan sonra sınıflara yaş ve akran gruplarına göre dağıtılmaktadır. Öğretmenler, sığınmacı öğrenci olan sınıflarda sınıf yönetimi ile ilgili problem yaşamaktadırlar. Sığınmacı öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif etkinliklere katılımları azdır. Öğretmenlerin sığınmacı öğrencilere yönelik kurs, seminer, hizmetçi eğitim talebi olmamıştır. Öğretmenler, sığınmacı öğrencilerin velileri ile iletişim kurmakta güçlük yaşamaktadır. Sığınmacı öğrenciler arkadaşları ile iletişim kuramamaktadırlar. Sığınmacı öğrenciler kendi aralarında gruplaşmaktadırlar. Öğretmenler sığınmacı öğrencilere yönelik eğitim-öğretim programına ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmenlerin sığınmacı öğrencilerle problemli davranış yaşamadıkları bulunmuştur. Bu araştırma, sınıfında sığınmacı öğrenci bulunan öğretmenlerin göç etmiş çocuklara daha etkili eğitim imkânları sunabilmesi açısından ve yaşadıkları güçlüklere çözüm üretilip en aza indirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: Göç, Eğitim, Sığınmacı, Öğretmen, ,Çözüm stratejisi,

 

DIFFICULTIES THAT TEACHERS WITH IMMIGRANT STUDENT ENCOUNTER AND SOLUTION STRATEGIES

Abstract

Considering the impact of immigration, it is reasonable to state that immigration influences both the immigrant and the immigrant’s new society. The aim of this study is to determine the difficulties that teachers encounter when they have immigrant student in their classrooms, and to suggest solution strategies for them. The study sample consisted of 15 branch teachers who had immigrant student in their classes and who work at 30 August Public Elementary School in Mamak, Ankara. The study was designed with the descriptive analysis method, a qualitative research method. A demographic information form and a semi-structured interview form were used as data collection instruments of this study. The semi-structured interview form was designed from the literature findings and experts’ opinions, and given to the participant teachers. The study findings suggest that the participant students did not often encounter difficulties with immigrant student in their classes. When faced with challenges or difficulties, the participant students tried to find solutions for problematic behaviors with individual efforts and with the help of counseling and guidance services at schools. Teachers had difficulty communicating with these students. They frequently made use of body language to communicate with them. With the aim to overcome this communication problem, it is recommended that these students should receive language courses in a separate classroom, and that this process should be organized by supreme institutions rather than by teachers. The immigrant student were observed to have low academic success because they do not know the language. The participant teachers were seen to make individual efforts to improve these students’ academic success, which clearly indicates the necessity of teaching the language to immigrant student. On the other hand, some teachers were observed to put no effort to improve these students’ academic success because they had difficulty communicating with them. Because the Turkish National Education Ministry does not have a specific education program for immigrant student, these students attend normal schools, which they do regularly. After they enroll at the schools, they are placed in classrooms for their age and peer groups. The participant teachers experienced classroom management problems with these students. However, teachers have not asked for any in-service training or courses regarding immigrant student. The teachers also encountered difficulties in communicating with the parents of the immigrant student. Additionally, these students were not able to communicate with their classmates, so they constitute groups within themselves. Therefore, teachers need additional educational programs for these students. It was found that the teachers did not experience any problem behaviors from these students. This study is of importance because teachers can provide these students with more effective educational opportunities and the problems they encounter can be minimized through the suggestions made in this study.

Keywords: Immigration, Education, Teacher, Solution strategy


FULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey

ISBN: 978-605-82433-0-9