ŞOFÖRLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME: TOPLU TAŞMA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Serhat Gümüş1, Feza Orhan2
1İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İstanbul / TÜRKİYE, e-posta: serhat.gumus@iett.gov.tr
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul  / TÜRKİYE, e-posta: forhan@yildiz.edu.tr

Özet
Günümüzde mobil teknolojilerin kullanımı kaçınılmazdır. 2005 yılından itibaren akıllı tablet ve telefonların sayısının artışı dikkat çekmektedir. Güncel istatistikler incelendiğinde dünya genelinde iki milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısı bulunmaktadır. Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde mobil cihazların eğitim alında da yaygınca kullanıldığı görülmekte ve mobil öğrenme uygulamalarına ayrılan bütçenin günden güne arttığı görülmektedir. Bu çalışmada da toplu taşıma şoförlerine yönelik tasarlanan “Stres Yönetimi Farkındalık” eğitimi mobil öğrenme ortamında verilerek katılımcıların mobil öğrenme kabul düzeyi ve kabul düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırma yaş ortalamaları 38,5 olan 116 toplu taşıma şoförüyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların mobil öğrenmeyi kabul düzeylerinin tespit etmek için öğrenme sürecinin sonunda teknoloji kabul modeli ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda yetişkinlere yönelik hizmet içi eğitimlerde mobil öğrenmenin yeri ve mobil öğrenme kabulünün yaşa göre farklılık gösterip göstermediği tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: mobil öğrenme, teknoloji kabul modeli, hizmet içi eğitim

 

MOBILE LEARNING IN IN-SERVICE TRAINING FOR DRIVERS: AN APPLICATION IN THE PUBLIC TRANSPORTATION SECTOR

Abstract
Today, the use of mobile technology is inevitable. Since 2005, it is noteworthy that a growing number of smart phones and tablets. When current statistics are examined, there are more than two billion smartphone users worldwide. According to applications in the world, mobile devices are widely used in education and the budget allocated to mobile learning applications seems to have increased day by day. In this study, "Stress Management Awareness" training designed for public transport drivers was given in the mobile learning environment and it was researched whether the participants differed according to the demographic characteristics of acceptance level and acceptance level of mobile learning. The research was conducted with 116 public transport drivers whose average age was 38.5. At the end of the learning period, the technology acceptance model scale was applied to determine participants' acceptance levels of mobile learning. At the end of the research, the place of mobile learning in in-service training for adults and whether the acceptance of mobile learning differs according to age will be discussed.
 
Keywords:  mobile learning, technology acceptance model, in-service trainingFULL TEXT PDF

CITATION: Abstracts & Proceedings of ADVED 2017 - 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 9-11 October 2017- Istanbul, Turkey

ISBN: 978-605-82433-0-9